The Breathelife Network

70

ເມືອງ, ເຂດແລະປະເທດ

288 ລ້ານ

ພົນລະເມືອງມີຜົນກະທົບ

MISSION AIR CLEAN ຂອງພວກເຮົາ

ເຄືອຂ່າຍ BreatheLife, ເມືອງ, ພູມິພາກແລະປະເທດຕ່າງໆໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະນໍາຄຸນນະພາບອາກາດໄປສູ່ລະດັບຄວາມປອດໄພໂດຍ 2030 ແລະຮ່ວມມືໃນການແກ້ໄຂທາງອາກາດທີ່ສະອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໄວຂຶ້ນ.


ນໍາພາເມືອງຫຼືພາກພື້ນຂອງທ່ານໄປສູ່ອາກາດທີ່ສະອາດ.

ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ BreatheLife

Latest BreatheLife Members

ການປັບປຸງຈາກທົ່ວເຄືອຂ່າຍ

ຄົ້ນຫາເຄືອຂ່າຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພວກເຮົາ

ຂອງຕົວເມືອງ, ພາກພື້ນ & ປະເທດ
Take Action

ທ່ານກໍາລັງກິນເມືອງຫຼືພາກພື້ນຂອງທ່ານໃນການເດີນທາງໄປສູ່ອາກາດທີ່ສະອາດ?

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ
ຂ້ອຍ​ຢາກ​ຈະ

ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ BreatheLife

ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ