BreatheLife Member

Hualqui, Chile

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ຊຸມຊົນ Chilean ຂອງ Hualqui ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Greater Concepciónແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຮັກສາຊີວະນາໆພັນໃນສະຫງວນແຫ່ງຊາດNonguén. ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການເພີ້ມຂື້ນຂອງປ່າໄມ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມກ້າຫານໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດແລະປົກປ້ອງລະບົບນິເວດ. Hualqui ກໍາລັງຕິດຕັ້ງສະຖານີກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບມົນລະພິດແລະຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ນະຄອນຂອງ Hualqui ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການ BreatheLife, Respira la Vida, ເພື່ອຢືນຢັນການປະຕິບັດທີ່ດີຂອງ decontamination ແລະການພັດທະນາພະລັງງານທີ່ສະອາດ.

Mackarena Araneda, ເທດສະບານເມືອງ Hualqui, ຫ້ອງການເມືອງການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ