BreatheLife Member

Mount Barker, South Australia, ອົດສະຕາລີ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ນະຄອນອົດສະຕາລີຄັ້ງທໍາອິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຄສະນາ BreatheLife, Mount Barker ໄດ້ສຸມໃສ່ການຂຽວຂຽວໃນຕົວເມືອງ, ຍ່າງແລະຂີ່ທາງຂວາງແລະປັບປຸງທາງເລືອກການຂົນສົ່ງສາທາລະນະເພື່ອຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີມົນລະພິດ, ມີສຸຂະພາບແລະມີຊີວິດຊີວາສູງ.

ຄະນະກໍາມະການເມືອງ Mount Barker ຮັບຮູ້ວ່າມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທຸກຄົນ, ແລະການປະຕິບັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນທຸກລະດັບໃນສັງຄົມເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ແລະໃຊ້ມາດຕະການເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບແລະສຸຂະພາບຂອງທຸກຄົນ.

Ann Ferguson, Mayor, Mount Barker, South Australia