BreatheLife Member

Colombia

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
ການທົດສອບ

ສະມາຊິກປະເທດໃຫມ່ຂອງ BreatheLife Colombia ກໍາລັງພັດທະນາປະຕິບັດງານເພື່ອສົ່ງເສີມການຂົນສົ່ງທີ່ສູນແລະຕ່ໍາ, ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ເພີ່ມຂື້ນໃນເຄື່ອງມືທາງດ້ານເຕັກນິກແລະການຄວບຄຸມທີ່ຍຶດຫມັ້ນຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອແກ້ໄຂມົນລະພິດທາງອາກາດ.

"ການປະຕິບັດການປະຕິບັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ, ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນແລະສິ່ງແວດລ້ອມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະສານງານລະຫວ່າງສະຖາບັນທ້ອງຖິ່ນ, ທ້ອງຖິ່ນແລະທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງການເຊື່ອມໂຍງປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ".

Maria Claudia Garcia Dvila, ຮອງລັດຖະມົນຕີນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ມົນລະພິດທາງອາກາດໃນ

ອາເມເນຍ, ໂຄລົມເບຍ

ສະມາຊິກ BreatheLife
0
240%
ກວ່າລະດັບຄວາມປອດໄພ PM2.5 ປະຈໍາປີ *

* PM 2.5 ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ວັດແທກໃນ micrograms ຂອງເມັດຕໍ່ຕາແມັດຂອງອາກາດ (μg / m3) ຂໍ້ມູນ: ເວທີໂລກຂອງໂລກກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

WHO Guideline (10)ລະດັບຕ່ໍາສຸດທີ່ອັດຕາການຕາຍໄວກ່ອນໄວອັນຄວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35)ມີອັດຕາການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນສູງກວ່າ 15% ທຽບກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການ WHO ຂອງ 10 μg / m3

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 1 (35 μg / m3)

ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 3 (15)ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍໄວກ່ອນ 6% ທຽບໃສ່ເປົ້າຫມາຍຊົ່ວຄາວ 2 (25 μg / m3)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ຄຸນນະພາບອາກາດ & ສຸຂະພາບຂອງໂຄລໍາເບຍ

19,397 ການເສຍຊີວິດປະຈໍາປີຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ກາງແຈ້ງ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

National Air Quality

17

ປະຈໍາປີ PM 2.5

ຄົວເຮືອນ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດ

Leading Killer

Ischemic heart disease

ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ (0-5yrs)

107

ຕໍ່​ປີ

ວັນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບ 2030: