BreatheLife Member

Bogor City, Indonesia

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ເມືອງ Bogor, ເມືອງທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງລ້ານຄົນ, ມີແຜນການປະຕິບັດງານທາງອາກາດທີ່ສະອາດເຊິ່ງກວມເອົາແຫຼ່ງການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ສໍາຄັນທັງຫມົດ, ວາງພື້ນຖານສໍາລັບການປັບປຸງຫຼາຍດ້ານໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງອາກາດໃນຕົວເມືອງທັງຫມົດແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມພັດທະນາຄາບອນທີ່ມີຢູ່ໃນເມືອງ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນມົນລະພິດທາງອາກາດແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນສະພາບການພັດທະນາເມືອງຂອງພວກເຮົາ. ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຂອງພວກເຮົາແມ່ນປະຈຸບັນດີ, ແຕ່ພວກເຮົາຫມັ້ນໃຈໃນການປັບປຸງມັນເຖິງແມ່ນວ່ານະຄອນຂອງພວກເຮົາເຕີບໂຕ. ແຜນການປະຕິບັດງານທາງອາກາດທີ່ສະອາດຂອງ Bogor ສະຫນັບສະຫນູນການປັບປຸງແຜນການພັດທະນາໄລຍະກາງຂອງພວກເຮົາ, ໃຫ້ມີຂອບເຂດທີ່ຊັດເຈນໃນການກໍານົດເປົ້າຫມາຍແລະການຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດໃນການນໍາພານະໂຍບາຍແລະການຕັດສິນໃຈໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຄຸນນະພາບອາກາດ.

ທ່ານ Bima Arya Sugiarto, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Bogor