BreatheLife Member

Basque, Spain

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ປະເທດ Basque ແມ່ນພາກພື້ນທີ່ເປັນເອກະລາດໃນພາກເຫນືອຂອງແອສປາໂຍນ, ເຊິ່ງລວມມີນະຄອນຕ່າງໆຂອງ Vitoria-Gasteiz, Álava, Biscay ແລະ Gipuzkoa. ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ພາກພື້ນນີ້ໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດ ປະເທດເບັຽປະເທດຮ່ວມກັບ BreatheLife ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ປະເຊີນກັບພວກເຮົາທັງຫມົດ.

ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ປະເທດ Basque ໄດ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນດ້ານຄຸນນະພາບທາງອາກາດ, ແຕ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່ານະໂຍບາຍດ້ານຄຸນນະພາບອາກາດຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງຕາມກົດຫມາຍເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນການປົກປ້ອງສຸຂະພາບແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງການໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ຄໍາແນະນໍາຈາກໂຄງການປະຕິບັດສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ "ດໍາລົງຊີວິດໄດ້ດີ, ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ". ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາສຸມໃສ່ການຕັດມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກການຂົນສົ່ງ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແລະສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ແກ່ສາທາລະນະແລະການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການຄາດການແລະປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບອາກາດ

Elena Moreno Zaldibar, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສິ່ງແວດລ້ອມ