Concepción, ປະເທດຈີເລ - BreatheLife2030
BreatheLife Member

Concepcion, Chile

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

Campaign BreatheLife (Respira la Vida) ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້Concepciónສ້າງອາກາດທີ່ສະອາດ, ສຸຂະພາບຂອງພົນລະເມືອງແລະລະບົບນິເວດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. Concepcion, ເມືອງ 225,000, ກໍາລັງສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານອາກາດຂອງຕົນກ່ຽວກັບພະລັງງານທີ່ສະອາດ, ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອໃນຄົວເຮືອນແລະການຂົນສົ່ງສີຂຽວເຊັ່ນລົດຖີບ. ນະຄອນດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເປີດລະບົບການຕິດຕາມມົນລະພິດໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໃຫ້ມີການຕອບສະຫນອງໃນທ້ອງຖິ່ນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ນະຄອນຂອງ Concepcion ແມ່ນຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ CCAC ແລະແຄມເປນ BreatheLife ໃນການປົກປ້ອງດິນທາມ, ປ່າໄມ້ແລະສວນສາທາລະນະຂອງຊຸມຊົນ.

Andrea Aste, ເມືອງຂອງ Concepcion, ນະໂຍບາຍສິ່ງແວດລ້ອມ