BreatheLife Member

Aburra Valley, ໂຄລໍາເບຍ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

Aburr Valley ເຂົ້າຮ່ວມການຮ່ວມມືລະດັບໂລກຂອງ BreatheLife ໂດຍສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກ PM2.5 particulate mater. ແຜນການທີ່ສົມບູນແບບຂອງເຂດຕົວເມືອງປະກອບມີການຍົກລະດັບ SITVA, ລະບົບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ; ການຂະຫຍາຍພື້ນຖານການກໍ່ສ້າງ; ແລະສົ່ງເສີມການຜະລິດແບບຍືນຍົງໃນອຸດສະຫະກໍາແລະກະສິກໍາ ພື້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງຍັງໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາແລະຂໍ້ມູນຂອງຕົນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ເນື້ອທີ່ເຂດຕົວເມືອງຂອງເມືອງ Aburra Valley ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າການມົນລະພິດບັນຍາກາດເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆໃນທຸກລະດັບຂອງສັງຄົມເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພົນລະເມືອງແລະກ້າວຫນ້າຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງພວກເຮົາຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

Eugenio Prieto Soto