Morelos, ເມັກຊິໂກ - BreatheLife2030
BreatheLife Member

Morelos, ເມັກຊິໂກ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ
Morelos, ເມັກຊິໂກ

ບັນດາຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບພາກພື້ນຂອງ Morelos ເຊິ່ງນໍາສະເຫນີ ProAire Morelos, ໂຄງການທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກແຫຼ່ງທີ່ເປັນມົນລະພິດຕົ້ນຕໍເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນຂອງຕົນ. ມັນປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບທາງອາກາດ.

"ສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ, Morelos ໄດ້ວາງຄຸນນະພາບອາກາດສູງຂຶ້ນໃນວາລະການປະຊຸມທາງດ້ານການເມືອງເພື່ອຈຸດປະສົງປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ."

Graco Ramirez, ເຈົ້າຂອງ Morelos