BreatheLife Member

Nizhny Novgorod, ຣັດເຊຍ

ກັບໄປຫາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍທັງ ໝົດ

ນະຄອນ Nizhny Novgorod ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການ BreatheLife. ດ້ວຍການປະກາດຈະຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດເກີນລະດັບທີ່ເປັນຫ່ວງ 5% ໃນປີ 2024 ແລະ 60% ໃນປີ 2030. ນະຄອນດັ່ງກ່າວມີສະຖານີກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດຢູ່ບາງເຂດ ແລະ ຕິດຕາມອາກາດຕາມການຮ້ອງຂໍ. ມັນວາງແຜນທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ພັດທະນາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດແລະກໍານົດເປົ້າຫມາຍທີ່ເຂັ້ມງວດການປ່ອຍອາຍພິດຂອງມົນລະພິດ, ລົງໂທດຕາມກົດຫມາຍ.

ສະມາຄົມນິເວດວິທະຍາຂອງລັດເຊຍ, ຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງເມືອງ Nizhny Novgorod, ຈະຮັກສາບັນທຶກກ່ຽວກັບມາດຕະການສິ່ງແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນທີ່ປະຕິບັດຢູ່ໃນນະຄອນ Nizhny Novgorod.