عضو BreatheLife

نیژنی نوگورود ، روسیه

بازگشت به تمام اعضای شبکه

شهر نیژنی نووگورود به کمپین BreatheLife پیوست. با اعلام اینکه آلاینده های بیش از حد نگران کننده را تا سال 5 به میزان 2024 درصد و تا سال 60 2030 درصد کاهش می دهد. این شهر در حال حاضر ایستگاه های نظارت بر کیفیت هوا در برخی مناطق و نظارت بر هوا در صورت درخواست دارد. این کشور قصد دارد آنها را افزایش دهد، استانداردهای کیفیت هوا را توسعه دهد و اهداف سختگیرانه ای را برای انتشار آلاینده ها تعیین کند که توسط قانون مجازات شود.

انجمن بوم شناسی روسیه، همراه با اداره شهر نیژنی نووگورود، سابقه ای در مورد اقدامات زیست محیطی فعلی اجرا شده در شهر نیژنی نووگورود را حفظ خواهند کرد.