شبکه نفس نفس

73

شهرهای، مناطق و کشورها

489 میلیون

شهروندان تحت تاثیر قرار گرفتند

مأموریت خالص هوا ما

شبکه BreatheLife، شهرها، مناطق و کشورها برای نشان دادن تعهد خود برای به دست آوردن کیفیت هوا به سطوح امن 2030 پیوست و همکاری در راه حل های هوا تمیز کمک خواهد کرد که ما سریعتر به آنجا می رسیم.


سرزمین خود را به شهر یا منطقه نسبت به هوا تمیز.

به شبکه BreatheLife ملحق شوید

آخرین اعضای BreatheLife

به روز رسانی از سراسر شبکه

کاوش شبکه رو به رشد ما

از شهرستانها، مناطق و کشورها
اقدام

آیا در سفر به سمت هوای پاکتر ، شهر ، منطقه یا کشور خود را انتخاب می کنید؟

من
من دوست دارم

به BreatheLife بپیوندید

عضویت