شبکه نفس نفس

79

شهرهای، مناطق و کشورها

492 میلیون

شهروندان تحت تاثیر قرار گرفتند

مأموریت خالص هوا ما

شبکه BreatheLife ، شهرها ، مناطق و کشورها برای اثبات تعهد خود در بالا بردن کیفیت هوا تا سال 2030 و همکاری در زمینه راه حل های هوای پاک که به ما کمک می کند تا سریعتر به آنجا برسیم ، به هم پیوستند.


سرزمین خود را به شهر یا منطقه نسبت به هوا تمیز.

به شبکه BreatheLife ملحق شوید

کاوش شبکه رو به رشد ما

از شهرستانها، مناطق و کشورها
اقدام

آیا در سفر به سمت هوای پاکتر ، شهر ، منطقه یا کشور خود را انتخاب می کنید؟

من
من دوست دارم

به BreatheLife بپیوندید

عضویت