کاوش بیشتر

شهرهای برجسته و بیشتر در مورد داده ها

موضوع

آلودگی هوا باعث مرگ 1 در مرگ 9 در سراسر جهان می شود، اما ما راه حل هایی برای تغییر آن داریم.

شهرها در سراسر جهان برای محافظت از سلامتی و سلامت آب و هوای ما تلاش می کنند.