تمیز کردن هوا برای من مهم است

آلودگی هوا در شهرهای ما و خانه های ما هر ساله 7 میلیون نفر را می کشد و تغییرات اقلیمی را تسریع می کند. برای حمایت از کمپین جهانی #Breathelife برای کاهش آلودگی هوا، بهبود سلامت و حفظ ما، زیر کلیک کنید
آب و هوا اعمال به یک عمل و دریافت به روز رسانی.

اشتراک گذاری