عضو BreatheLife

لندن، انگلستان

بازگشت به تمام اعضای شبکه

شهردار صادق خان در حال تمهید جاه طلبانه برای تمیز کردن هوای لندن است. لندن اولین شهر بزرگ جهان است که دستورالعملهای مربوط به کیفیت هوا WHO را برای ذرات مضر PM2.5 هدف قرار داده است. با توجه به این هدف ، شهردار صادق متعهد شده است هزینه های خود را برای ابتکارات کیفیت هوا در پنج سال آینده دو برابر کند.

"نه یک منطقه از لندن دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی را رعایت نمی کند ، بلکه حتی بدتر از آن ، تقریباً 95 درصد از سرمایه حداقل از 50 در صد از این دستورالعمل ها فراتر رفته است ... ما باید از فرزندان و فرزندان فرزندان خود محافظت کنیم."

صدیقه خان، شهردار لندن