لندن، انگلستان - BreatheLife 2030
عضو BreatheLife

لندن، انگلستان

بازگشت به همه شهرهای

صدیقه خان شهردار منتقد بلندپروازانه برای تمیز کردن هواپیما در لندن است. لندن اولین شهر بزرگ جهان است که استانداردهای کیفیت هوا برای ذرات PM2.5 مضر را هدف قرار می دهد. با توجه به این هدف، شهردار صدیق متعهد به پرداخت هزینه های ابتکاری در کیفیت هوا در پنج سال آینده است.

"هیچ یک از منطقه لندن با استانداردهای سلامت سازمان بهداشت جهانی مطابقت ندارد، اما حتی بدتر از آن، تقریبا 95 درصد از سرمایه این دستورالعمل ها را حداقل به 50 درصد برساند ... ما باید از کودکان و فرزندان فرزندانمان محافظت کنیم."

صدیقه خان، شهردار لندن