کلمبیا - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

کلمبیا

بازگشت به تمام اعضای شبکه
آزمون

عضو جدید کشور BreatheLife کلمبیا اقدامات لازم را برای انتقال حمل و نقل پایین و کم انرژی، بهره وری انرژی در صنعت در حال تقویت ابزارهای فنی و نظارتی موجود که تلاش برای مقابله با آلودگی هوا است، در حال توسعه است.

"اجرای اقدامات برای کاهش آلودگی، حفاظت از سلامت عمومی و محیط زیست مستلزم تلاش هماهنگ در میان نهادهای ملی، منطقهای و محلی و همچنین ادغام موثر مشارکت شهروندان است."

ماریا کلودیا گارسیا داویلا، معاون وزیر سیاست های زیست محیطی و عادی سازی، وزارت محیط زیست و توسعه پایدار