عضو BreatheLife

کمپچه، مکزیک

بازگشت به تمام اعضای شبکه

کمپچه، مکزیک در حال پیگیری برنامه توسعه پایدار است که شامل فضای سبز بیشتر، دوچرخه و مسیرهای پیاده روی و یک برنامه بلند مدت برای حمل و نقل با کارایی وسیع است. دولت ایاالت متحده با مؤسسات دانشگاهی و دولت ملی در جهت توسعه ابزار و سیاست های تنظیم و کاهش آلودگی هوا فعالیت می کند.

دولت ایالت Campeche یکبار دیگر تعهد خود را نسبت به محیط زیست و تمایل خود برای ایجاد اتحادیه های منطقهای که پیشرفت را به سمت یک مدل توسعه پایدار، تفکر در سطح جهانی می دهد، اما اقدامات محلی را تکرار می کند.

روبرتو ایوان آلکلا فراز، وزیر محیط زیست و منابع طبیعی، کامپچه