BREATHELIFE CONFERENCE

ພະຍາຍາມເຮັດຄວາມສະອາດອາກາດເພື່ອສຸຂະພາບ

ກອງປະຊຸມໂລກຄັ້ງທໍາອິດຂອງ WHO ກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ເດືອນຕຸລາ - 1 ເດືອນພະຈິກ 2018 ຢູ່ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກຢູ່ເຈນີວາໂດຍມີການຮ່ວມມືກັບ:

UN Environment ອົງການອຸຕຸນິຍົມໂລກ (WMO) ເລຂານຸການຂອງໂຄງການສະຫະປະຊາຊາດ ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ສະຖາບັນການເມືອງເສດຖະກິດສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເອີຣົບ (UNECE) ທະນາຄານໂລກ

ເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຮົາ

ຕັດ 2 / 3 ຂອງການເສຍຊີວິດຂອງ 7 ລ້ານຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດໂດຍ 2030

ຜູ້ນໍາໃນກອງປະຊຸມໂລກຄັ້ງທໍາອິດຂອງໂລກກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດແລະສຸຂະພາບລວມທັງສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍ BreatheLife ກໍາລັງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມການແກ້ໄຂທາງອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ເລືອກປະເພດການຮັບປະກັນ:

ເປົ້າຫມາຍ, ມາດຕະຖານ & ແຜນການ

 • ສ້າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດຂອງປະເທດໂດຍອີງໃສ່ນະໂຍບາຍດ້ານອາກາດທາງອາກາດຂອງ WHO

 • ລວມເອົາຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດໃນນະໂຍບາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາບໍ່ຕິດຕໍ່

 • ກໍານົດເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະສາມາດບັນລຸລະດັບການແນະນໍາດ້ານຄຸນນະພາບຂອງອາກາດຂອງໂລກ WHO ຫຼືລະດັບຊົ່ວຄາວສໍາລັບ PM2.5 ໂດຍປີທີ່ແນ່ນອນ

ນະໂຍບາຍແລະການລົງທຶນ

 • ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຂອງສານສະກັດອາກາດທີ່ມີອາກາດສັ້ນ (ແມັດ, ກາກບອນສີດໍາ, hydrofluorocarbons)

 • ຮຽກຮ້ອງຢ່າງຕັ້ງຫນ້າກ່ຽວກັບສັນຍາປາຣີແລະຄວາມທະເຍີທະຍານຂະຫນາດໃຫຍ່

ການກວດສອບແລະການຄາດຄະເນ

 • ສະຫນັບສະຫນູນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດໃນຈຸດສຸມຕ່າງໆເຊັ່ນໂຮງຮຽນ, ໂຮງຫມໍ, ບ່ອນເຮັດວຽກ

 • ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງທີ່ເຫມາະສົມ, ຄວາມຍືນຍົງດ້ານການເງິນແລະການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດ

 • ຂະຫຍາຍລະບົບການເຝົ້າລະວັງພະຍາດ (ຕົວຢ່າງ: ISDR) ເພື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບພະຍາດທີ່ຕິດພັນກັບການມົນລະພິດທາງອາກາດ

ການຄົ້ນຄວ້າ

 • ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການແຊກແຊງທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດແລະປັບປຸງສຸຂະພາບແລະຈໍາກັດການປ່ຽນແປງຂອງດິນ

 • ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງຂ້າມຊາຍແດນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດແລະສະພາບອາກາດ.

ການສະຫນັບສະຫນູນ & ການປູກຈິດສໍານຶກ

 • ເຂົ້າຮ່ວມການໂຄສະນາ BreatheLife, ແລະສ້າງສະຫນັບສະຫນູນສາທາລະນະສໍາລັບການກະທໍາທີ່ກ້າຫານ

 • ສ້າງຕັ້ງການລິເລີ່ມດ້ານມະຫາຊົນອື່ນໆໃນທົ່ວອົງການເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດໃນອາກາດແລະ / ຫຼືເຮືອນ

ຄວາມສາມາດ, ການສຶກສາ & ການຝຶກອົບຮົມ

 • ລວມເອົາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມົນລະພິດທາງອາກາດໃນສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນແລະໂຄງການດ້ານການແພດ

 • ປັບປຸງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດໃນນະໂຍບາຍແລະໂຄງການດ້ານການສຶກສາ

 • ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເພື່ອສຶກສາອົບຮົມຄົນເຈັບໃນການຈັດການກັບບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດສູງ