Netwerkupdates / Europa / 2024-05-30

Het EU-Parlement neemt herziene wet aan om de luchtkwaliteit te verbeteren:

De herziene wet heeft tot doel de luchtvervuiling in de EU terug te dringen voor een schoon en gezond milieu voor de burgers, en om de EU-visie van nulluchtvervuiling tegen 2050 te verwezenlijken.

Europa
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 2 minuten

Gereageerd van EU-Palairment

  • Strengere limieten voor 2030 voor verschillende luchtverontreinigende stoffen
  • Luchtkwaliteitsindexen moeten in alle lidstaten vergelijkbaar zijn
  • Toegang tot de rechter en recht op compensatie voor burgers
  • Luchtverontreiniging leidt in de EU tot ongeveer 300,000 voortijdige sterfgevallen per jaar

Het Parlement heeft woensdag een voorlopig politiek akkoord met EU-landen aangenomen over nieuwe maatregelen om de luchtkwaliteit in de EU te verbeteren, zodat deze niet langer schadelijk is voor de menselijke gezondheid, natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit, met 381 stemmen voor, 225 tegen en 17 onthoudingen.

De nieuwe regels stellen strengere limieten en streefwaarden voor 2030 vast voor verontreinigende stoffen met ernstige gevolgen voor de menselijke gezondheid, waaronder fijnstof (PM2.5, PM10), NO2 (stikstofdioxide) en SO2 (zwaveldioxide). De lidstaten kunnen verzoeken dat de deadline van 2030 met maximaal tien jaar wordt uitgesteld, als aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

Als de nieuwe nationale regels worden overtreden, kunnen degenen die getroffen zijn door luchtverontreiniging juridische stappen ondernemen en kunnen burgers compensatie krijgen als hun gezondheid is geschaad.

Er zullen ook meer bemonsteringspunten voor de luchtkwaliteit in steden worden opgezet en de momenteel gefragmenteerde luchtkwaliteitsindexen in de hele EU zullen vergelijkbaar, duidelijk en openbaar beschikbaar worden.

Meer over de nieuwe regels leest u in de persbericht na de deal met EU-landen. Een persconferentie met de rapporteur is gepland voor woensdag 24 april om 14.00 uur CET.

Offerte

Na de stemming, rapporteur Javi lopez (S&D, ES) zei: “Door het actualiseren van de luchtkwaliteitsnormen, waarvan sommige bijna twintig jaar geleden zijn vastgesteld, zal de vervuiling in de hele EU worden gehalveerd, wat de weg vrijmaakt voor een gezondere, duurzamere toekomst. Dankzij het Parlement verbeteren de bijgewerkte regels het toezicht op de luchtkwaliteit en beschermen ze kwetsbare groepen effectiever. Vandaag is een belangrijke overwinning in onze voortdurende inzet om een ​​veiliger en schoner milieu voor alle Europeanen te garanderen.”

Volgende stappen

De wet moet nu ook door de Raad worden aangenomen, voordat deze in het Publicatieblad van de EU wordt gepubliceerd en twintig dagen later in werking treedt. EU-landen hebben dan twee jaar de tijd om de nieuwe regels toe te passen.

Achtergrond

Luchtverontreiniging blijft de voornaamste milieuoorzaak van vroegtijdige sterfte in de EU, met ongeveer 300,000 voortijdige sterfgevallen per jaar (kijk hier hoe schoon de lucht is in Europese steden). In oktober 2022 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een herziening van de EU-luchtkwaliteitsregels met ambitieuzere doelstellingen voor 2030 om in overeenstemming daarmee de doelstelling van nulvervuiling tegen 2050 te bereiken het actieplan om vervuiling tegen te gaan.

Deze wetgeving beantwoordt aan de verwachtingen van burgers met betrekking tot vervuiling en “groenere” steden met lagere emissies en vergroot het bewustzijn door regelmatig bijgewerkte informatie over vervuiling te verstrekken, zoals verwoord in de voorstellen 2(2), 4(6) en 6(1) van de conclusies van de conferentie over de toekomst van Europa.