Netwerkupdates / Wereldwijd / 2021-11-24

Toekomstige steden kunnen de afbraak van klimaat en natuur stoppen:

Wereldwijd
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 3 minuten

Wereldsteden zijn de sleutel tot het overwinnen van de klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en de vervuiling. Een nieuwe visie op toekomstige steden wordt gedetailleerd beschreven in een rapport dat vandaag is vrijgegeven door het VN-milieuprogramma (UNEP) en het VN-programma voor menselijke nederzettingen (UN-Habitat).

De Rapport Global Environment Outlook for Cities: Naar groene en rechtvaardige steden  identificeert verstedelijking als een van de belangrijkste aanjagers van milieuverandering en roept op tot dringende actie om circulaire steden te bereiken die veerkrachtig, duurzaam, inclusief en rechtvaardig zijn. Het rapport benadrukt de verbanden tussen sociale en ecologische rampen en schetst wegen om de belangrijkste sociaal-politieke lock-ins te overwinnen die zowel ongelijkheid als klimaatverandering in stand houden.

“In de nasleep van COP26 blijven we van het pad naar een duurzame toekomst. De omvang van de uitdaging betekent dat geen enkele actor dit alleen kan oplossen. Om klimaatverandering, natuurverlies en vervuiling in steden aan te pakken, is co-creatie van groenere en rechtvaardigere steden een noodzaak voor stadsleiders, stedenbouwkundigen, lokale gemeenschappen, nationale instellingen, wetenschappers, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld”, aldus Joyce. Msuya, plaatsvervangend uitvoerend directeur van UNEP.

 

Door een overzicht van bestaande literatuur en meerdere casestudies laat het rapport zien hoe de aantasting van het milieu de fysieke en mentale gezondheid beïnvloedt van mensen die in stedelijke centra wonen, met name vrouwen, kinderen en ouderen. Om effectieve en rechtvaardige oplossingen voor bepaalde contexten te bereiken, roept het rapport op tot besluitvormings- en planningsprocessen die de processen omvatten die doorgaans worden uitgesloten.

“We moeten dringend meer stemmen betrekken bij zinvolle en effectieve besluitvorming. Hoewel deze groene en rechtvaardige steden misschien nog niet bestaan, hebben we sterk leiderschap op stadsschaal nodig en de juiste beleidslijnen en ontwikkelingstoezeggingen op nationale en internationale schaal om ervoor te zorgen dat stedelijke centra zowel eerlijk als duurzaam zijn”, zegt Maimunah Mohd Sharif, uitvoerend directeur. van UN-Habitat.

Infrastructuur is een cruciale factor bij het transformeren van steden, die de milieu- en sociale effecten tientallen jaren kunnen vasthouden. Deze kunnen bijvoorbeeld de koolstofemissie zijn die wordt uitgestoten door een slecht gepland wegennet of de mogelijke effecten van omheinde groene ruimten op de volksgezondheid. Gevolgen van dergelijke fysieke infrastructuur zijn het gevolg van traagheid:

  • onder lokale besluitvormers met een neiging tot ondoorzichtige top-down besluitvorming en budgettering;
  • in traditionele benaderingen van stadsplanning die sociale ongelijkheid en hoge uitstoot van broeikasgassen in stand houden;
  • vanwege beperkingen die door nationale instellingen aan steden worden opgelegd, zoals een beperkt vermogen om hun wagenpark koolstofarm te maken wanneer de controle over het elektriciteitsnet uitsluitend bij de deelstaat- of federale overheid ligt.

Het rapport onderstreept hoe de COVID-19-pandemie het belang van een gezonde planeet voor een gezonde bevolking heeft laten zien en kijkt naar de kansen die herstel biedt.

“Economische stimuleringsreacties op COVID-19 bij alle overheidsopdrachten moeten gericht zijn op groene en rechtvaardige oplossingen en duurzame en veerkrachtige stadsplanning bevorderen, gericht op gebieden zoals het upgraden van sloppenwijken, het leveren van schone, efficiënte energie en gezondere mobiliteit, inclusief openbaar vervoer, wandelen en fietsen. Dit alles kan worden bereikt als we stoppen met het investeren van publiek geld in fossiele brandstoftechnologieën en het ombuigen naar plannen en projecten voor hernieuwbare energie”, zegt David Miller, voormalig burgemeester van Toronto, Canada, en directeur van International Diplomacy, C40 Cities Climate Leadership Group, coördinerend hoofdauteur van het eerste hoofdstuk.

Het rapport wijst erop dat steden in het Noorden weliswaar het meest hebben bijgedragen aan de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, maar dat ze over de middelen beschikken om zich aan te passen aan sommige van de gevolgen ervan, terwijl het Zuiden de dupe is van de gevolgen. Om vooruitgang in de richting van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te stimuleren, roept het rapport op tot meer steun aan steden in het Zuiden voor maatregelen ter beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering.

“Steden in Afrika bezuiden de Sahara zullen de komende decennia worden geconfronteerd met een reeks klimaatgerelateerde uitdagingen, samen met uitputting van hulpbronnen en sociaaleconomische ongelijkheden. Sommige hiervan zullen ons vermogen ondermijnen om de gevolgen van klimaatverandering en snelle verstedelijking aan te pakken”, zegt Maria-Helena Jose Correia Langa, burgemeester van Mandlakazi, Mozambique, en coördinerend hoofdauteur van het eerste hoofdstuk. "Systemische inspanningen voor het verminderen van rampenrisico's en aanpassing aan de klimaatverandering moeten worden versterkt door betrokkenheid van de gemeenschap bij het planningsproces, inclusief vrouwen en jongeren."

Veel steden zetten al concrete positieve stappen. 30 steden die deel uitmaken van de C40 Cities Climate Leadership Group naar verluidt de uitstoot tegen 22 met gemiddeld 2019 procent verminderd. Berlijn, Londen en Madrid hebben de uitstoot met 30 procent verlaagd en Kopenhagen heeft 61 procent bereikt. In Argentinië, Rosario gecombineerd informele nederzettingen rehabilitatie Met een emissiearm strategisch plan en een Programma voor stadslandbouw meerdere voordelen te behalen. Het op grote schaal realiseren van dergelijke transformaties blijft een ambitie voor toekomstige steden in de komende jaren.

 

OPMERKINGEN AAN EDITORS

Over GEO-6

Sinds de start van de Global Environment Outlook in 1995 is het proces uitgebreid, verfijnd en toegepast op een breed scala aan verschillende producten, wat heeft geleid tot een reeks wereldwijde, regionale en thematische rapporten en publicaties. Elk heeft zijn eigen doel, proces en identiteit, maar wordt verenigd door de participatieve en co-creatieve aard van de Global Environment Outlook-aanpak. Naast de belangrijkste GEO-publicatie (meest recentelijk GEO-6), zijn er doorgaans drie belangrijke belangenbehartigingsproducten, met als doel de wetenschappelijke analyse in het hoofd GEO-rapport aan verschillende doelgroepen te communiceren. Deze sleutelgroepen zijn onder meer jongeren, bedrijven en nu steden en lokale overheden.