Netwerkupdates / Brazilië / 2024-05-30

Brazilië keurt het nationale luchtkwaliteitsbeheersysteem (MonitoAr) goed:

Brazilië voert de inspanningen op om het beheer van de luchtkwaliteit te verbeteren en erkent de schadelijke gevolgen ervan voor de volksgezondheid, het milieu en de economie.

Brazilië
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 2 minuten

reposted uit CCAC

Luchtvervuiling, die in belangrijke mate bijdraagt ​​aan aandoeningen van de luchtwegen en ziekenhuisopnames, brengt ook aanzienlijke staatskosten met zich mee als gevolg van de toegenomen gezondheidszorgbehoeften en medicatiekosten. Naast de gezondheid beschadigt het de infrastructuur door materiaalcorrosie en tast het het ecosysteem aan via zure regen en verminderde zichtbaarheid.

De Nationale Milieuraad (Conama) speelt een cruciale rol bij het reguleren van de luchtkwaliteit in Brazilië. Belangrijke wetgevingen zijn onder meer Conama-resolutie nr. 5/1989, waarmee het Nationale Luchtkwaliteitscontroleprogramma (Pronar) werd ingehuldigd, en Conama-resolutie nr. 491/2018, waarin de nationale luchtkwaliteitsnormen werden vastgelegd. Bovendien heeft Conama emissielimieten vastgesteld voor zowel vaste als mobiele bronnen.

De huidige realiteit in Brazilië is illustratief voor de omvang van de uitdaging waarmee we worden geconfronteerd en de gevolgen die door vervuiling worden veroorzaakt. De luchtkwaliteitsagenda vereist coördinatie tussen staten. Om de omvang van de met vervuiling samenhangende uitdagingen aan te pakken, loopt het Ministerie van Milieu en Klimaatverandering (MMA) voorop in initiatieven om de netwerken voor monitoring van de luchtkwaliteit in het hele land te verbeteren. Dit federale streven, in samenwerking met staats- en gemeentelijke overheden, heeft tot doel een duurzame sociaal-economische ontwikkeling te garanderen zonder de veiligheid van het milieu in gevaar te brengen.

Een belangrijke stap in deze richting is het onlangs goedgekeurde Nationale Luchtkwaliteitsmanagementsysteem (MonitoAr), geïmplementeerd en onderhouden door de MMA. MonitoAr biedt realtime informatie over de luchtkwaliteit aan het publiek en overheidsfunctionarissen, waardoor geïnformeerde besluitvorming en onmiddellijke reacties op vervuilingsniveaus worden vergemakkelijkt.

Het Nationale Beleid schetst cruciale maatregelen, zoals het vaststellen van maximale atmosferische emissielimieten, het bijhouden van gedetailleerde emissie-inventarissen en het aannemen van strenge luchtkwaliteitsnormen en monitoringprotocollen. Bovendien roept het op tot het opstellen van sectorale plannen die gericht zijn op de beheersing van de verontreiniging van verschillende emissiebronnen.

Het onlangs goedgekeurde beleid zal vooruitgang mogelijk maken op het gebied van fundamentele acties, waaronder de nadruk op preventie, systemische visie, duurzame ontwikkeling, behoud van de volksgezondheid, welzijn en milieukwaliteit voor huidige en toekomstige generaties, en doelstellingen van het recht.

Voor meer informatie over de luchtkwaliteit van het Ministerie van Milieu en Klimaatverandering, klik hier.