Цааш үргэлжлүүлэн судлах

Онцлог хотууд болон өгөгдлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Асуудал

1-ийн агаарын бохирдол 9-ыг дэлхий даяар нас барах шалтгаан болж байгаа ч үүнийг өөрчлөх шийдэл бидэнд байна.

Дэлхий даяар манай эрүүл мэнд, цаг агаарын эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд ажиллаж байна.