Монгол улсын үндэсний засгийн газар - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Монгол Улсын Засгийн газар

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор

2.5PM-ийн дундаж агаарын бохирдол Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын аюулгүй байдлын хязгаараас өндөр байдаг тул Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот нь агаарын чанарын өндөр түвшинд тулгардаг. Тэвчээртэй хүйтэн өвөл бол олон тооны гэрт амьдардаг орон сууцнууд нь нүүрсээр ажилладаг зуухнуудаа халаадаг. Энэ бол бохирдлын гол эх үүсвэр юм. 7.5-ийн Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь хотын орчныг цэвэрлэж, агаарыг цэвэрлэх 2017 арга хэмжээг тодорхойлсон.

Улаанбаатар хотын болон бусад хот суурингийн агаарын чанарыг сайжруулах, орон нутгийн хатуу хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох, цэвэр эрчим хүчний эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, өрхийн халаалтын системийг сайжруулах тогтвортой санхүүжилтийг хангах талаар арга хэмжээ авах шаардлагатай байна.

Ногоон Хөгжлийн Бодлого, Төлөвлөлтийн Газрын дарга Булган Түмэндэмбэрэл