Колумби - Амьсгалах 2030
Амьсгалсан гишүүн

Колумб

Бүх хот руу буцах
туршилтын

Шинэ Breatheife нь Колумб улсын иргэн Колумбын агаарын бохирдлыг бууруулахад хүчин чармайлт гаргаж буй техникийн болон зохицуулалтын арга хэрэгслийг бэхжүүлж, үйлдвэрлэлийн эрчим хүчний үр ашгийг тэг ба бага ялгаруулдаг тээврийн хэрэгслийг бий болгох талаар арга хэмжээ авч байна.

"Бохирдлыг бууруулах, нийгмийн эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах үйл ажиллагааны хэрэгжилт нь үндэсний, бүсийн болон орон нутгийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог бэхжүүлэх, түүнчлэн иргэдийн оролцоог үр дүнтэй нэгтгэх шаардлагатай."

Мариа Клаудиа Гарсиа Дабила, Байгаль орчны бодлого, зохицуулалтын дэд сайд, БОЯ, Тогтвортой хөгжлийн яам