ບັນຫາທາງອາກາດບໍ່ສະອາດສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ

ແມ່ນແລ້ວ, ຂ້ອຍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ ແຜນການຖະຫນົນຫົນທາງຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໂດຍແຈ້ງຜູ້ປ່ວຍຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບແລະການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດແລະການປ່ອຍອາຍພິດໃນສະພາບອາກາດໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍເອງແລະການປະຕິບັດ

ແບ່ງ​ປັນ