ونکوور ، کانادا - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

ونکوور، کانادا

بازگشت به تمام اعضای شبکه

ونکوور تلاش می کند تا از طریق تعدادی از برنامه های استراتژیک که در آن فعالیت های مربوط به برنامه ریزی شهری پایدار و شیوه زندگی، و سیستم های حمل و نقل ناشی از نشت گاز متمرکز شده است، تأثیر مثبتی بر کیفیت هوا، آب و هوا و سلامت عمومی داشته باشد.

ونکوور دارای بهترین کیفیت هوا در شهرهای بزرگ جهان است، اما به دلیل تغییرات آب و هوایی، هر ساله بیشتر و بیشتر تهدید می شود. هوای پاک در خدمت سلامت عمومی، قابلیت زندگی و پایداری است و بنابراین، عامل اصلی و سودمندی استراتژی های حمل و نقل و انرژی ما است.

گرگ روبرتسون، شهردار شهر ونکوور