تالکا ، شیلی - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

تالکا، شیلی

بازگشت به تمام اعضای شبکه

تالکا، یک شهر از مردم 280,000 و پایتخت منطقه Maule در شیلی، به مبارزه جهانی BreatheLife با اهداف بلندپروازانه و چشم انداز روشن برای هوای پاکتر می پیوندد. تلاش های آنها بر کاهش آلودگی از آتش سوزی های چوبی که برای گرمای زمستان استفاده می شود، تمرکز خواهد کرد.

تعهد ما این است که ادامه اعمال و ترویج اقداماتی که در PDA (Plan de Descontaminación Atmosférica) ایجاد شده است، به طوری که Talca بتواند دوباره هوای تازه نفس بگیرد.

ماریا الینا وگا، Seremi del Medio Ambiente، Región del Maule