مولدووا - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

مولدووا

بازگشت به تمام اعضای شبکه

مولدووا در سال جاری استانداردهای کیفیت سوخت برای بنزین و دیزل را که با اتحادیه اروپا مطابقت دارد، تایید کرد و اولویت در تصویب استانداردهای خودرو در 2019-2020 را تایید کرد. کشور 3.6 میلیون نفر متعهد به تقویت ظرفیت نظارت و گزارش دهی تحت کنوانسیون آلودگی هوا در سطح وسیع است.

مولدووا است مقررات و سیاست در محل برای کنترل انتشار از کشاورزی، حمل و نقل، مدیریت مواد زائد، آلودگی هوا خانگی و عرضه انرژی، اما ما همچنان به کار بر روی شکاف ها، به عنوان مثال، نظارت یکپارچه از کیفیت هوا، درگیر شدن با عوامل مهم در اقدامات برنامه ریزی هماهنگی، و بالا بردن آگاهی از رابطه بین کیفیت هوا و سلامت. "

والنتینا Tapis، وزیر امور خارجه، وزارت کشاورزی، توسعه منطقه ای و محیط زیست