دولت ملی مغولستان - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

دولت ملی مغولستان

بازگشت به تمام اعضای شبکه

با میانگین آلودگی هوا (2.5PM) در 7.5 بار بالاتر از حد ایمن سازمان بهداشت جهانی، شهر پایتخت مغولستان اوگانان باتور با چالش های قابل توجهی از کیفیت هوا مواجه است. در طول زمستان های مجاز سرد، بسیاری از ساکنان یورت، خانه های خود را با اجاق های ذغال سنگ، منبع اصلی آلودگی، حرارت می دهند. برنامه عملیاتی 2017 دولت ملی مغولستان اقدامات 59 را برای تمیز کردن محیط شهری و پاکسازی هوا مشخص می کند.

ما متعهد به انجام اقدامات در جهت بهبود کیفیت هوا در شهر اوآانوباتور و دیگر مناطق شهری، بهبود مدیریت زباله های جامد شهری، تحریک انرژی پاک و تامین تامین مالی پایدار برای بهبود سیستم های گرمایش خانوار هستیم.

Bulgan Tumendemberel، مدیر کل، وزارت سیاست و برنامه ریزی توسعه سبز