مکزیکو سیتی ، مکزیک - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

مکزیکوسیتی، مکزیک

بازگشت به تمام اعضای شبکه

کمک به 8.8 میلیون ساکن شهر مکزیکو هوا تمیز تر، از طریق بهبود حمل و نقل عمومی، انرژی های تجدید پذیر، ساختمان سبز و بیشتر.

مکزیکو سیتی بهبود کیفیت هوا را به عنوان یک اولویت سیاست تعیین کرده است. با پیاده سازی این سیاست ها، آلودگی هوا در حال حاضر روند رو به زوال را حفظ می کند، حتی اگر شهر رشد ثابت داشته باشد.

تانیا مولر گارسیا، وزیر محیط زیست