عضو BreatheLife

Hualqui، شیلی

بازگشت به تمام اعضای شبکه

جامعه شیلی Hualqui بخشی از Concepción بزرگ و تلاش محلی برای حفظ تنوع زیستی در Reserve ملی Nonguén است. تهدید رو به رشد آتش سوزی جنگل این جوامع را به رهبری جسورانه در بهبود کیفیت هوا و حفاظت از اکوسیستم رانندگی می کند. Hualqui نصب ایستگاه های کنترل کیفیت هوا محلی برای کمک به مبارزه با آلودگی و پیگیری پیشرفت های محلی است.

شهرداری Hualqui به کمپین BreatheLife Respira la Vida می پیوندد تا از شیوه های مناسب تصفیه آب و توسعه انرژی پاک استفاده کند.

Mackarena Araneda، شهرداری Hualqui، دفتر شهرداری توسعه اقتصادی محلی