عضو BreatheLife

می توانم Tho ، ویتنام

بازگشت به تمام اعضای شبکه

Can Tho ، چهارمین شهر بزرگ ویتنام و بزرگترین شهر در دلتای مکونگ ، دارای یک برنامه جامع اقدام عملی هوای پاک است که منابع اصلی انتشار آن ، به ویژه حمل و نقل و صنعت را در اولویت قرار می دهد ، که این شهر را به سمت تعهد خود برای دیدار سوق خواهد داد. چندین دستورالعمل کیفیت هوا WHO در مورد ذرات ریز و سایر آلاینده های هوا مضر.

برنامه اقدام هوای پاک ما تدابیری را که باید از شهر ما برای اطمینان از کیفیت هوای سالم در هنگام توسعه به دست آورد ، تشریح می کند و کلیه آژانس ها و بازیگران ذیربط را به سمت این هدف متحد می کند ، اما باید ظرفیت و تجهیزات خود را بهبود بخشیم و آگاهی عمومی را بالا ببریم تا امیدوارم سریع رفتار کند. تغییراتی که افراد را قادر می سازد در راه حلها سهیم باشند. "

رهبر شهر