Barranquilla ، کلمبیا - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

بارانکیله، کلمبیا

بازگشت به تمام اعضای شبکه

بارانکیلا، یک شهر رو به رشد از بیش از 1.2 میلیون نفر ساکن در لبه شمالی گرمسیری کلمبیا، اقداماتی را علیه آلودگی از صنعت و مدیریت زباله می کند، در حالی که تاکید بر برنامه ریزی زمین برای تحرک پایدار و سبز سازی و کشاورزی شهری است متعهد به ایجاد یک طرح مدیریت کیفیت هوا برای حمایت از آوردن کیفیت هوا با استانداردهای ملی است.

"Barranquilla، که یکی از سریعترین شهرهای در حال توسعه کشور است، به شدت با هزینه های عمومی در سرتاسر سرمایه گذاری می کند تا زندگی زندگی در این شهر را بهبود بخشد که لزوما شامل کیفیت بهتر هوا، تحرک پایدار، فضاهای عمومی سبز، برنامه ریزی شهری است. برای سرمایه گذاری در کار و بهبود کیفیت هوا از طریق طرح های مدیریت موجود و جدید ".

Alejandro Char Charjub، شهردار Barranquilla