شبکه نفس نفس

38

مکان

173

راه حل های پشتیبانی شده

79.3 میلیون

شهروندان تحت تاثیر قرار گرفتند

مأموریت خالص هوا ما

شبکه BreatheLife، شهرها، مناطق و کشورها برای نشان دادن تعهد خود برای به دست آوردن کیفیت هوا به سطوح امن 2030 پیوست و همکاری در راه حل های هوا تمیز کمک خواهد کرد که ما سریعتر به آنجا می رسیم.


سرزمین خود را به شهر یا منطقه نسبت به هوا تمیز.

به شبکه BreatheLife ملحق شوید
اقدام

آیا شهر یا منطقه خود را در سفر به سوی هوای پاک تر می گیرید؟

من
من دوست دارم

به شبکه BreatheLife ملحق شوید

عضویت