شبکه نفس نفس

52

شهرهای، مناطق و کشورها

173

اقدامات پشتیبانی شده

153 میلیون

شهروندان تحت تاثیر قرار گرفتند

مأموریت خالص هوا ما

شبکه BreatheLife، شهرها، مناطق و کشورها برای نشان دادن تعهد خود برای به دست آوردن کیفیت هوا به سطوح امن 2030 پیوست و همکاری در راه حل های هوا تمیز کمک خواهد کرد که ما سریعتر به آنجا می رسیم.


سرزمین خود را به شهر یا منطقه نسبت به هوا تمیز.

به شبکه BreatheLife ملحق شوید

کاوش شبکه رو به رشد ما

از شهرستانها، مناطق و کشورها
اقدام

آیا شهر یا منطقه خود را در سفر به سوی هوای پاک تر می گیرید؟

من
من دوست دارم

به شبکه BreatheLife ملحق شوید

عضویت